Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
TV Overalt

TV Overalt

Altibox AS

Reviews: 1416 | Score: 3 | Price: Free
Install

Med TV Overalt appen kan du se TV hvor du vil hjemme – lei og se film og serier i hele Norge!

Se TV

- Velg mellom over 40 TV-kanaler

- Velg kanal ved å trykke på en kanallogo

- Sveip for å skifte mellom kanaler

- Dra tidsindikatoren til venstre for å spole tilbake opptil 3 timer på enkelte kanaler

- Sett på pause og hopp fremover ved å dra tidsindikatoren til høyre

- Start et program forfra

Lei, kjøp og last ned filmer og serier

- Velg Film og Serier i menyen

- Naviger deg frem til en film med hjelp av å se gjennom kategorier eller søk

- Trykk Lei eller Kjøp film

- Velg hvilken dekoder hjemme som skal vise filmen, hvis du har mer enn en adresse med Altibox TV dekoder

- Innholdet er tilgjengelig i 48 timer ved leie, og uten tidsbegrensning ved kjøp

- Last ned kjøpt innhold og ta det med hvor du vil på din mobile enhet

Fjernstyr TV-opptaksdekoder

- Åpne TV-Guiden

- Trykk på et program

- Velg hvilken dekoder du vil ta opp programmet med

- Velg Ta opp

Planlegg med TV-Guiden

- Åpne TV-Guiden

- Dra ned/opp for å se hva ulike kanaler sender

- Dra mot venstre/høyre for å se hva som kommer fremover i tid

- Trykk på program for å få mulighet for å gå til kanalen, og i tillegg sette opptaksdekoder hjemme til opptak av programmet.

Slik kommer du i gang:

- Last ned og start TV Overalt appen

- Se TV og leide filmer uten å logge inn, når du er hjemme

- Når du ikke er hjemme må du logge inn for å styre opptak på din dekoder, samt se dine leide filmer.

Rettighetsbestemmelser fra TV-kanaler og filmselskaper begrenser antall kanaler som kan vises i Altibox TV Overalt. Kanalutvalget er derfor forskjellig om du er utenfor eller innenfor husstanden.

With TV Everywhere app you can watch TV wherever you like at home - rent and watch movies and serials in Norway!

Watch TV

- Choose from more than 40 TV channels

- Select channel by pressing a channel logo

- Swipe to switch between stations

- Take time indicator to the left to rewind up to three hours on some channels

- Pause and Skip forward by dragging the time line to the right

- Start a program from the front

Rent, buy and download movies and series

- Select Movie and Series menu

- Navigate to a movie with the help of seeing through categories or search

- Press Rent or Buy movie

- Choose the decoder at home that will play the movie, if you have more than one address with Altibox TV decoder

- Content is available for 48 hours of rent, and with no time limit on purchase

- Download purchased content and take it wherever you want on your mobile device

Remote control Recorded TV decoder

- Open TV Guide

- Touch an application

- Choose the decoder you want to record the program with

- Select Record

Plan with TV Guide

- Open TV Guide

- Pull down / up to see what different channels broadcast

- Drag left / right to see what comes forward in time

- Press the program to get the opportunity to go to the canal, and additionally set recording decoder home to recording of the program.

Getting started:

- Download and start the TV Everywhere app

- Watch television and rented movies without logging in, when you are at home

- When you are not at home you need to log in to control recording on your decoder, and watch your rented movies.

Rights Provisions of television channels and film companies limit the number of channels that can be displayed in Altibox TV Everywhere. Channel selection is therefore differ according to whether you are inside or outside the household.