Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Rosyjski - Ucz się języka

Rosyjski - Ucz się języka

Tweeba

Reviews: 695 | Score: 4 | Price: Free
Install

Język Rosyjski za darmo

od http://www.uczsiejezyka.pl Nauka rosyjskiego jest prosta i przyjemna :) Pobierz bezpłatnie kurs rosyjskiego!

Bezpłatna aplikacja mobilna pozwala poznawać na Twoim smartfonie i tablecie:

- słówka i zwroty w języku rosyjskim (fiszki rosyjskie)

- gramatyka rosyjska

- testy z języka rosyjskiego

- rosyjski słownik, tablice i ściąga z najważniejszymi tematami

Kurs rosyjskiego

zawiera takie tematy jak:

Podstawy języka rosyjskiego - powitania, pozdrowienia, pożegnania, telefon, liczby, dni, miesiące, pory roku, kolory

Rosyjski potoczny - rozmówki rosyjskie, schematy zdań, pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testy

Rosyjski do szkoły - klasa, przedmioty, nauka, matura, studia

Rosyjski do pracy - zawody, rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe

Rosyjski biznesowy - pieniądze, słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne

Język rosyjski dla turystów i emigrantów - kierunki, miejsca, położenie, życie za granicą

Rosyjski zaawansowany - nauka języka dla tych, którzy chcą codziennie doskonalić swoje umiejętności

Dostępne są też dwa widgety do nauki rosyjskiego:

- Słówko dnia po rosyjsku

- Słownik rosyjski

Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, które pozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywania znaczenia słów rosyjskich po polsku pomaga w zapamiętywaniu. Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówka rosyjskie mogą być odczytywane przez lektora.

Program może służyć za mobilne fiszki, a także poręczny podręcznik do języka rosyjskiego. Darmowy kurs rosyjskiego dla początkujących i zaawansowanych teraz masz zawsze pod ręką. Język rosyjski za darmo w aplikacji mobilnej - to esencja tego programu. Ściągnij go teraz i zacznij mówić po rosyjsku.

Aplikacja od polskiego start-upu Tweeba działa zarówno w trybie online jak i offline. Pliki danych głosowych pobierają się równocześnie z aplikacją, dlatego nie trzeba ich osobno doinstalowywać.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w publikacji tej apki, a Was prosimy o dobrą ocenę i pozytywny komentarz, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze szybciej rozwijać oprogramowanie oraz utrzymać je bez opłat.

Language Russian free from http://www.uczsiejezyka.pl Learning Russian is simple and fun :) Download the free exchange of Russian!

A free mobile application allows you to explore on your smartphone and tablet:

- Words and phrases in Russian (Russian fiche)

- Russian grammar

- Tests of Russian language

- Russian Dictionary, boards and pulls the most important topics

Currency Russian contains such topics as:

Fundamentals of Russian language - greetings, greetings, farewells, phone numbers, days, months, seasons, colors

The Russian current - Russian phrasebooks, schemes sentences, questions about health, entertainment, fun, games, tests

Russian school - class, objects, science, baccalaureate, graduate

Russian to work - games, conversation recruitment, personal data

Russian business - money, vocabulary banking, insurance, investment

Russian tourists and expatriates - directions, location, location, life abroad

Advanced Russian - language learning for those who want a daily basis to improve their skills

There are also two widgets to learn Russian:

- Word of the day in Russian

- Russian dictionary

Phrases are categorized in classes and tests, which allow you to learn progressively. The option to hide the initial meaning of the words of Russian in Polish helps in remembering. In addition to learning by the lessons it is possible to draw words. Russian words can be read by the teacher.

The program can serve as a mobile notepad, as well as a handy guide to the Russian language. Russian free course for beginners and professionals now have at hand. The Russian language free mobile app - is the essence of this program. Download it now and speak Russian.

The application of Polish start-drop Tweeba works both online and offline. Files collect voice data simultaneously with the application, so you do not need them separately doinstalowywać.

Thank you all for your help in publishing this trap, as you please a good score and positive comments, so that we can more quickly develop software and maintain it without charge.