Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Offline Jízdní řády CG Transit

Offline Jízdní řády CG Transit

circlegate

Reviews: 6473 | Score: 4 | Price: Free
Install

CG Transit umožňuje offline vyhledávání v jízdních řádech vlaků, autobusů a MHD v ČR a SK.

Offline vyhledávání znamená výhodu nejen pro uživatele bez datového tarifu, ale hodí se všem, kdo potřebují často a rychle vyhledávat v jízdních řádech v místech se špatným pokrytím - tedy např. při cestování vlakem, metrem apod.

Aplikace nabízí moderní, propracované rozhraní, které je přizpůsobené i pro tablety a nově také pro hodinky na platformě Android Wear. Kromě klasického vyhledávání spojení umožňuje také naplánovat si trasu na mapě, zobrazit odjezdy spojů z blízkých zastávek nebo vyhledání linky podle jména.

Klíčové vlastnosti:

★ Atraktivní "Material" design aplikace

★ Funkce "Vyhledávání spojení": Klasické vyhledávání spojení Odkud → (Přes) → Kam

★ Funkce "Hledání na mapě": Vyhledávání spojení na mapě v dvoupanelovém rozhraní

★ Funkce "Odjezdy ze zastávek": Rychlé zobrazení zastávek s odjezdy spojů v okolí nebo ze zadaného místa

★ Funkce "Seznam linek": Seznam linek resp. spojů v jízdním řádů s možností vyhledávání podle názvu linky a se všemi potřebnými informacemi

★ Pokročilý našeptávač zastávek a adresních bodů s chytrým řazením, se zobrazováním čísel linek u zastávek MHD a s možností uložení adresy pod vlastním názvem (Doma, Práce...)

★ Automatické aktualizace jízdních řádů přes Wi-Fi

★ Přizpůsobení pro tablety

★ Samostatná aplikace pro hodinky Android Wear

Data poskytují společnosti CHAPS spol. s r.o. a Inprop s.r.o.

CENA:

Samotná aplikace je k dispozici ke stažení zdarma. Za datové soubory jízdních řádů se platí roční licenční poplatek. Jízdní řády je možné nakupovat buď jednotlivě nebo je možné zakoupit zvýhodněné balíčky pro Českou a Slovenskou republiku a evropské vlaky. Aktuální ceník naleznete na webových stránkách aplikace:

http://www.cgtransit.cz

AKCE - noví uživatelé mají měsíc na vyzkoušení všech jízdních řádů zdarma

*** Pokud máte s aplikací problém, napište nám prosím na email android@cgtransit.com - pokud napíšete problém do hodnocení aplikace, nemůžeme ho vyřešit. Díky. ***

CG Transit allows offline search in timetables of trains, buses and public transport in the Czech Republic and Slovakia.

Offline Search is an advantage not only for users without a data plan, but fits all those who frequently need to quickly search and timetables in areas with poor coverage - ie. When traveling by train, subway, etc.

The application offers a modern, sophisticated interface that is tailored for tablets and recently also for watches on the Android platform Wear. In addition to classic search connection also allows you to plan your route on a map, view depart from nearby stations or locate lines by name.

Key features:

★ Attractive "Material" design applications

★ The "Search connection": From classical search links → (Via) → Kam

★ The "Search on the map": Search link on the map in two-pane interface

★ The "Departures from the service": Quick View stops with departure of the neighborhood or of a given area

★ The "List lines": list of lines respectively. joints in the timetable searchable by name lines and all necessary information

★ Advanced whisperer stops and address points with clever sorting, displaying numbers, lines at bus stops and the possibility of storing addresses under your own name (Home, Work ...)

★ Automatic Updates timetables via Wi-Fi

★ Customization for tablets

★ Stand alone application for Android watches Wear

Data provided by the companies CHAPS spol. s.r.o. and Inpropo s.r.o.

PRICE:

The application itself is available for free download. For data sets timetables to pay an annual license fee. Timetables can buy either individually or you can purchase discounted packages for Czech and Slovak Republic and European trains. The current price list is available on the website of the application:

http://www.cgtransit.cz

EVENTS - new users have a month to try out all the timetables for free

*** If you have a problem with the application, please contact us at email android@cgtransit.com - if you write a problem in the evaluation of applications, we can not fix it. Thanks. ***