Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Niemiecki - Ucz się języka

Niemiecki - Ucz się języka

Tweeba

Reviews: 2182 | Score: 4 | Price: Free
Install

Język Niemiecki

za darmo z aplikacją http://www.uczsiejezyka.pl Nauka niemieckiego jest prosta i przyjemna! Pobierz teraz bezpłatnie kurs języka niemieckiego i naucz się języka z naszą pomocą :)

Bezpłatna aplikacja mobilna pozwala poznawać na Twoim smartfonie i tablecie:

- słówka i zwroty w języku niemieckim (fiszki niemieckie)

- gramatyka niemiecka

- testy z języka niemieckiego

- niemiecki słownik, tablice i ściąga z najważniejszymi tematami

Kurs niemieckiego zawiera takie tematy jak:

Podstawy języka niemieckiego - powitania, pozdrowienia, pożegnania, telefon, liczby, dni, miesiące, pory roku, kolory

Niemiecki potoczny - rozmówki niemieckie, schematy zdań, pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testy

Niemiecki do szkoły - klasa, przedmioty, nauka, matura, studia

Niemiecki do pracy - zawody, rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe

Niemiecki biznesowy - pieniądze, słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne

Język niemiecki dla turystów i emigrantów - kierunki, miejsca, położenie, życie za granicą

Niemiecki zaawansowany - nauka języka dla tych, którzy chcą codziennie doskonalić swoje umiejętności

Dostępne są też dwa widgety do nauki niemieckiego:

- Słówko dnia po niemiecku

- Słownik niemiecki

Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, które pozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywania znaczenia słów niemieckich po polsku pomaga w zapamiętywaniu. Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek. Słówka niemieckie mogą być odczytywane przez lektora.

Program może służyć za mobilne fiszki, a także poręczny podręcznik do języka niemieckiego. Kurs niemieckiego dla początkujących i zaawansowanych teraz masz zawsze pod ręką.

Aplikacja od polskiego start-upu Tweeba działa zarówno w trybie online jak i offline. Pliki danych głosowych (niemiecki lektor) najlepiej instalować z użyciem wifi.

Nie czekaj - aplikacja jest lekka, szybko się instaluje i naprawdę pomaga w edukacji! Odkryj język niemiecki już dziś!

German Language for free with the application http://www.uczsiejezyka.pl Learning German is simple and fun! Download now for free German course and learn a language with our help :)

A free mobile application allows you to explore on your smartphone and tablet:

- Words and phrases in German (fiche German)

- Grammar German

- Tests from German

- German Dictionary, boards and pulls the most important topics

German course includes topics such as:

The basics of the German language - greetings, greetings, farewells, phone numbers, days, months, seasons, colors

German colloquial - German phrasebooks, schemes sentences, questions about health, entertainment, fun, games, tests

German school - class, objects, science, baccalaureate, graduate

German for work - games, conversation recruitment, personal data

German business - money, vocabulary banking, insurance, investment

German tourists and expatriates - directions, location, location, life abroad

Advanced German - language learning for those who want a daily basis to improve their skills

There are also two widgets to learn German:

- Word of the day in German

- German Dictionary

Phrases are categorized in classes and tests, which allow you to learn progressively. The option to hide the importance of the pre-German words in Polish helps in remembering. In addition to learning by the lessons it is possible to draw words. German words can be read by the teacher.

The program can serve as a mobile notepad, as well as a handy guide to the German language. German course for beginners and professionals now have at hand.

The application of Polish start-drop Tweeba works both online and offline. Files voice data (German teacher) is best installed using wifi.

Do not wait - the application is light, fast to install and really helps in education! Discover the German language today!