Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Angielski - Ucz się języka

Angielski - Ucz się języka

Tweeba

Reviews: 6933 | Score: 4 | Price: Free
Install

Język angielski za darmo

z aplikacją http://www.uczsiejezyka.pl Nauka angielskiego jest prosta i przyjemna! Bezpłatny kurs języka angielskiego w 100% bezpłatnie!

"

Angielski

- Ucz się języka" to bezpłatna aplikacja mobilna pozwalająca poznawać:

- słówka i zwroty w języku angielskim (fiszki angielskie)

- gramatyka angielska, w tym czasy angielskie, stopniowanie przymiotników, zdania warunkowe (conditionals)

- testy z języka angielskiego

-

angielski słownik

, tablice i ściąga z najważniejszymi tematami

Teraz także twórz własne słówka i lekcje po angielsku! To prawdopodobnie najlepsza aplikacja do angielskiego w Polsce. Sprawdź całkowicie za free i nie płać za edukację.

Aplikacja do angielskiego na smartfon, tablet, smartwatch (Android Wear) zawiera takie tematy jak:

Podstawy języka angielskiego - powitania, pozdrowienia, pożegnania, telefon, liczby, dni, miesiące, pory roku, kolory

Angielski potoczny - rozmówki angielskie, schematy zdań, pytania o zdrowie, rozrywka, zabawa, gry, testy

Angielski do szkoły - klasa, przedmioty, nauka, matura, studia

Angielski do pracy - zawody, praca, rozmowa rekrutacyjna, dane osobowe

Angielski biznesowy - pieniądze, słownictwo bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne

Język angielski dla turystów i emigrantów - kierunki, miejsca, położenie, życie za granicą

Angielski tematyczny - geologia, fizyka, chemia, biologia i wiele więcej

Angielski zaawansowany - nauka języka dla tych, którzy chcą codziennie doskonalić swoje umiejętności

Dostępne są też dwa widgety do nauki angielskiego:

- widżet Słówko dnia po angielsku

- widżet

Słownik angielski

Wyrażenia posegregowane są w lekcje i testy, które pozwalają uczyć się sukcesywnie. Opcja wstępnego ukrywania znaczenia słów angielskich po polsku pomaga w zapamiętywaniu. Oprócz nauki według lekcji możliwe jest losowanie słówek.

Słówka angielskie

mogą być odczytywane przez lektora.

Program może służyć za mobilne

fiszki angielskie

, a także poręczny podręcznik do języka angielskiego. Kurs angielskiego dla początkujących i zaawansowanych teraz masz zawsze pod ręką.

Apka od polskiego start-upu Tweeba działa zarówno w trybie online jak i offline. Pliki danych głosowych (angielski lektor) najlepiej instalować z użyciem wifi.

Aplikacja może być używana zarówno przez osoby fizyczne (czyli przez Ciebie), jak i instytucje, organizacje, firmy czy przedsiębiorstwa. Niech język angielski będzie z Wami! :)

Szczegółowa pomoc dostępna jest na stronie internetowej Ucz się języka oraz pod naszym e-mailem. Przesyłając swoje uwagi do aplikacji "Angielski" prosimy zawrzyj informację o wersji aplikacji, modelu swojego smartfona lub tableta, a także wersji Android. Przyspieszy to odpowiedź na Twoje pytania.

Polecamy także inne kursy językowe na Android oraz nasze popularne Rozmówki językowe. Dostępne są m.in. Rozmówki Angielskie.

English for free with the application http://www.uczsiejezyka.pl Learning English is simple and fun! Free English course 100% free!

"

English - Learn the language" is a free mobile application allows you to know:

- Words and phrases in the English language (English flashcards)

- English grammar, this time English, adjectives, conditional sentences (Conditionals)

- Tests in English

-

English Dictionary , tables and pulls the most important topics

Now also create your own vocabulary and lessons in English! This is probably the best application to English in Poland. Check out completely for free and not pay for education.

Application to the English for smartphone, tablet, SmartWatch (Android Wear) includes topics such as:

Fundamentals of English - greetings, greetings, farewells, phone numbers, days, months, seasons, colors

English colloquial - English phrase book, diagrams sentences, questions about health, entertainment, fun, games, tests

English school - class, objects, science, baccalaureate, graduate

English to work - occupations, work, conversation recruitment, personal data

English business - money, vocabulary banking, insurance, investment

English for tourists and expatriates - directions, location, location, life abroad

English theme - geology, physics, chemistry, biology and more

Advanced English - language learning for those who want a daily basis to improve their skills

There are also two widgets to learn English:

- Word of the day widget in English

- Widget

Dictionary English

Phrases are categorized in classes and tests, which allow you to learn progressively. The option to hide the importance of the initial English words in Polish helps in remembering. In addition to learning by the lessons it is possible to draw words.

Words English can be read by the teacher.

The program can serve as a mobile

fiche English , as well as a handy guide to the English language. English course for beginners and experts alike now have at hand.

Apka of Polish start-drop Tweeba works both online and offline. Voice data files (English teacher) is best installed using wifi.

The application can be used both by individuals (or by you), as well as institutions, organizations, companies or businesses. Let English be with you! :)

Detailed help is available on the website Learn a language and at our e-mail. By submitting observations to the application 'English' please Empire with information about the version of the application, the model of your smartphone or tablet, and Android version. This will speed up the answer to your questions.

We also recommend other language courses on Android as well as our common language phrasebook. There are, among others, English phrasebook.