Latest Android Wear News, Apps, Games & Watchfaces also as App. Download from Play Store
English German Chinese French Italian Japanese Korean Dutch Portuguese Russian Spanish
Matlistan

Matlistan

Consumiq AB

Reviews: 152 | Score: 4 | Price: Free
Install

Matlistan hjälper dig att planera och utföra matinköp.

- Mata in varor i inköpslistan snabbt och enkelt. Du kan mata in vilken text du vill, men kan även dra nytta av en inbyggd varulista med tusentals varor, en lista över de varor du handlar mest, möjligheten att scanna streckkoder på varor eller tala in varorna.

- Inköpslistan sorteras automatiskt för din butik - allt eftersom Matlistan används i butik, lär sig tjänsten hur varorna i varje butik ligger i förhållande till varandra.

- Inköpslistan synkas automatiskt mellan alla dina enheter och vår webbplats matlistan.se.

- Alla i familjen har alltid tillgång till inköpslistan via sina mobiler. Genom att länka ihop era konton, har hela familjen tillgång till inköplistorna oavsett var man befinner sig. Matlistan finns till både iOS & Android!

- Spara alla dina favoritrecept, oavsett vilken receptsajt de finns på, i din receptsamling som är tillgänglig på plattan, mobilen och webben.

- Lägg enkelt till ingredienserna för ett recept till inköpslistan.

- Ändra alla nätrecept såsom du själv vill ha dem.

Denna app är finansierad via reklam eller en årlig prenumeration för att slippa all reklam.

För mer information om tjänsten besök http://www.matlistan.se

The test list will help you plan and carry out grocery shopping.

- Enter goods list quickly and easily. You can enter any text you want, but can also take advantage of a built-lot list with thousands of products, a list of the items you buy most, the ability to scan barcodes on products or speak the goods.

- Your shopping list is sorted automatically for your store - as the test list used in the store, learn how to service the goods in each store is located in relation to each other.

- Your shopping list automatically synced between all your devices and our web site matlistan.se.

- Everyone in the family will always have access to the list via their mobiles. By linking your accounts, the whole family has access to shopping lists no matter where you are. Menus is available for both iOS & Android!

- Save all your favorite recipe, regardless of the recipe site they are on, your recipe collection available on the plate, mobile and web.

- Easily add the ingredients for a recipe to the shopping list.

- Change all nätrecept as you want them.

This app is financed through advertising or an annual subscription to avoid any advertising.

For more information please visit http://www.matlistan.se